Dự triệu tai nóng

LỜI DẪN
Người ta tự nhiên tai nóng, có khi đỏ lên hay ngứa ngứa, trong tai không có tiếng ù, đó là một dự triệu.
GIỜ THEO NGŨ HÀNH GIỜ BÁO NGHIỆM XEM LÀNH DỮ
23-01 Có nhà sư hay nhà thầy lại nói việc tốt lành
Sửu 01-03 Có sự vui mừng tốt lành đến với mình
Dần 03-05 Có sự hội họp ăn uống vui vẻ
Mẹo 05-07 Có khách phương xa đến thăm mình, việc tốt.
Thìn 07-09 Có cái tài, sự vui mừng, thông lọt mọi lẽ
Tị 09-11 Có sự mất của, tiền bạc, đồ vật, điềm xấu
Ngọ 11-13 Có sự vui vẻ tốt lành, gặp mọi việc hay
Mùi 13-15 Có người đến tìm ta nhờ lo công việc
Thân 15-17 Có sự vui mừng, yến tiệc ăn uống
Dậu 17-19 Có việc với phụ nữ, tốt lành, hôn nhân rất hay
Tuất 19-21 Có sự quan tụng, tai hung, không hay
Hợi 21-23 Xãy ra quan sự lôi thôi, việc tranh tụng công môn
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!