Giải mộng Vương Dung Cơ chương 10

Chương X
HÌNH NGỤC, GIAM CẦM, GIẶC CƯỚP
1. Ngồi trong lao ngục, sắp được ân huệ.
2. Vào ngục tù bị tai nạn, sắp được vinh hiển.
3. Bị chết trong lao ngục, quan sự tiêu tan.
4. Sai người vào lao ngục, phát tài thắng lợi.
5. Tự mình vào lao ngục, sắp thắng lợi.
6. Giặc cướp tự vào nhà ngục, điềm rất xấu.
7. Trong lao ngục dơ bẩn, mọi sự đều hay.
8. Lao ngục tự sụt đổ, có ân huệ đặc biệt.
9. Tội nhân chạy thoát, bệnh tật tiêu tan.
10. Mình chạy trốn thoát, bệnh hoạn tiêu tan.
11. Đuổi giặc cướp chạy, tốt lành đẹp đẽ.
12. Gông xích vào mình, bệnh tật sắp đến.
13. Gông cùm tự gãy, miệng tiếng tiêu tan.
14. Xiềng xích vào nhà, điềm dữ đáng ngại.
15. Dây tự trói buộc mình, tốt lành thắng lợi.
16. Mình bị lưới bọc, quan sự đến nơi.
17. Bị lưới chụp lên đầu, rượu thịt ăn uống.
18. Bị người trói vào cột, bệnh tật sẽ đến.
19. Bị quan đánh đòn, sắp có khăn tang.
20. Tự lấy gậy đánh mình, có sự sỉ nhục.
21. Thấy gông cùm sợ hãi, sắp bị chia ly.
22. Bị đánh đập tra tấn, mình sắp quý hiển.
23. Bị bắt điệu lên mặt thành, quan chức hiển đạt.
24. Bị thích kim ấn vào mặt, tốt lành thắng ý.
25. Bị kẻ dữ bắt điệu đi, sắp có bệnh hoạn.
26. Bị vu là giặc cướp, mọi sự tốt lành.
27. Bị người xử phạt, tước lộc sẽ đến.
28. Vào quan kiện cáo, tốt lành lợi lộc.
29. Nha lại dẫn vào quan, mọi sự tốt lành.
30. Quan lại hỏi cung, có sự nguy cấp.
31. Đón người vào chổ quan, có rượu thịt ăn uống.
32. Mình được đại xá, gia đình không tốt.
33. Đuổi giặc cướp vào chợ không thấy ra, điềm không tốt.
34. Giặc cướp vào nhà, gia đình ly tán.
35. Mình đi với giặc cướp, tốt lành thắng lợi.
36. Mình tự làm giặc cướp, cầu được ước nên.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *