Giải mộng Vương Dung Cơ chương 22

Chương XXII
TRỜI MÂY, SƯƠNG GIÓ, TUYẾT, NHẬT, NGUYỆT, SAO
1. Cửa trời mở rộng, được quý nhân tiến dẫn.
2. Thấy cửa trời đỏ, mình sắp khá lớn.
3. Trời tạnh sáng, cơn mưa tan, mình hết lo buồn.
4. Trời chiếu sáng soi thân mình, tật bệnh hết.
5. Trời sáng rạng đông, tốt lành thêm tuổi thọ.
6. Mình lấy đồ vật ở trên trời, ngôi sang hầu vương.
7. Trời hửng sáng, nếu là đàn bà thì sinh quý tử.
8. Ngữa mặt trông trời, sắp giàu sang lớn.
9. Lên trời tìm vợ, sinh được con gái sang.
10. Mình bay lên trời, tốt lành giàu sang lớn.
11. Trèo lên nóc nhà rồi lên trời, quan chức cao.
12. Trời tách hé mở, điềm lo nước chia rẽ.
13. Mình qua sông thiên hà, điềm tốt lành.
14. Sao sáng ở trên trời, công khanh đến nhà.
15. Trời che đất chở, cầu gì được nấy.
16. Sứ nhà trời xuống, mọi sự tốt lành.
17. Mặt trời, mặt trăng mới mọc, gia đình thịnh đạt.
18. Mặt trời, mặt trăng soi thân mình, chức vị cao.
19. Mặt trời, mặt trăng sắp lặn, có sự lo buồn.
20. Mặt trời, mặt trăng lặn hẳn, lo buồn cho cha mẹ.
21. Mặt trời, mặt trăng tối tăm, thai phụ thấy tốt.
22. Mặt trời, mặt trăng sắp mọc, quan chức đến nhà.
23. Mặt trời, mặt trăng sóng đôi, vợ sắp có con.
24. Mặt trời, mặt trăng gát núi, người ở lừa mình.
25. Nuốt mặt trời, mặt trăng, sinh con quý tử.
26. Mặt trời, mặt trăng vào bụng, trai gái đều sang.
27. Ôm vác mặt trời, mặt trăng, quan sang vương hầu.
28. Lễ lạy mặt trời, mặt trăng, tốt lành có phúc.
29. Mặt trời soi sáng vào nhà, quan tước sắp đến.
30. Mặt trời mới mọc không có mây, điềm tốt lành.
31. Mặt trời tỏa ánh sáng, mọi việc đều hay.
32. Đốt hương lễ trăng sao, mọi sự tốt lành.
33. Mây vén mặt trời ló ra, hung dữ đều tiêu tan.
34. Chợt nhiên mây che kín mặt trời, người mưu tư lợi.
35. Mây mù khắp bốn phương, giao dịch rất tốt.
36. Thấy mây ngũ sắc, thịnh vượng tốt lành.
37. Mây đỏ, mây trắng, điềm tốt – mây xanh đen, điềm xấu.
38. Mây nổi trôi bay, làm việc không thành.
39. Mây giăng che phủ, mọi sự lợi ích tốt.
40. Mây đen phủ kín đất, mắc bệnh thời khí.
41. Ngôi sao chui vào bụng, điềm sinh con quý tử.
42. Trông thấy sao lặn, quan sự và bệnh hoạn.
43. Sao bày thành hàng, được thêm người ở.
44. Nắm giữ sao trong tay, sắp giàu sang lớn.
45. Sao đổi ngôi không sa xuống, điềm đổi nơi ở.
46. Đi khắp trời sờ mó các vì sao, quan chức công hầu.
47. Trời mưa râm tối, có sự chẳng lành.
48. Sấm sét có tiếng, quan chức lại nhà.
49. Sấm sét kinh sợ, đổi nơi ở tốt lành.
50. Sấm dậy đất bằng, vui lòng thỏa chí.
51. Mình bị sét đánh, điềm sắp giàu sang.
52. Chớp sáng chiếu vào mình, mọi sự đều hay.
53. Cầu vòng đỏ, tốt – cầu vòng đen, xấu.
54. Hơi khói tỏa đầy trời, mọi sự vui vẻ.
55. Mưa to gió lớn, người bị nguy hại chết chóc.
56. Gió thổi bay quần áo, sắp có bệnh hoạn.
57. Chợt nhiên gió thổi lớn, nước có chính sách mới.
58. Gió như gào thét, tin xa vừa đến.
59. Tuyết xuống không ướt, điềm sắp có tang.
60. Tuyết xuống rơi vào mình, mọi sự đều thành.
61. Tuyết xuống sân vào nhà, điềm sắp có tang.
62. Tuyết xuống đúng mùa, phúc lộc thọ.
63. Tuyết sương bao phủ, sự việc không thành.
Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *