Giải mộng Vương Dung Cơ chương 26

Chương XXVI
VUA QUAN, QUÝ NHÂN, SỨ GIẢ, QUÂN TRẬN

1. Vua chúa triệu thỉnh, điềm vừa mừng vừa sợ.
2. Vua chúa cho ngồi, sắp có tài lớn.
3. Triều kiến vua chúa tấu trình, điềm tốt rất hay.
4. Hoàng hậu cung phi mời ăn uống, sắp có bệnh hoạn.
5. Thái Tử triệu mời, sắp có tin mừng đại lợi.
6. Mình ngồi với vương hầu, tốt lành lợi lộc.
7. Mình tiếp kiến quý nhân không được, điềm rất xấu.
8. Nhận chức làm quan, của cải sắp đến.
9. Quân đội của vua quan, được danh dự lớn.
10. Thấy quan quân bị thua, mọi sự đều xấu.
11. Quân lính theo mình để hộ vệ, có sự vui mừng.
12. Mình ở trong quân đội, trong trận, điềm rất hay.
13. Mình đem quân phá thành, cầu được ước nên.
14. Thấy binh mã vào thành, phúc lộc sắp đến.
15. Quân đội mới xuất phát, công việc chưa thành.
16. Quân nhân vào trong nhà, mọi sự tốt lành.
17. Thấy mọi quý nhân, thảy đều tốt lành có lợi.
18. Thấy quan sang vào nhà, quyền cao chức trọng.
19. Hợp thành đoàn cùng đi, việc dữ sắp đến.
20. Thấy quân lính hay người nghèo khó, mọi sự tốt hay.
21. Thấy sứ giả vào nhà mình, tốt lành có lợi.
22. Thấy quý nhân phi ngựa, xử việc công minh.
23. Vái lạy bậc tôn trưởng, vui mừng tốt lành.
24. Nói chuyện với kẻ độc dữ, sắp có miệng tiếng.
25. Người áo trắng triệu đi làm, mạng mình lâm nguy.
26. Thấy người nói tốt nói hay, là điềm rất xấu.
27. Thấy người nói mình chết, là mình sống lâu.
28. Người ở ngoài gọi ta, điềm xấu sắp đem lại.
29. Mình nói tôi muốn đi cùng anh, là điềm rất xấu.
30. Thấy người nói không dùng mình, là điềm đắc dụng.
31. Giao thiệp với người để đổi chác, mình sắp có bệnh.
32. Thấy người mình tự cúi đầu, mọi sự êm đẹp.

Bài trước đó
Bài kế tiếp

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!