Tóm tắt: Lúc 16 tuổi, ta lần đầu tiên vào thành phố, vốn tưởng rằng có thể qua sinh hoạt tốt nhất, lại không nghĩ rằng rớt vào